Forum of World Cultures

  In the name of a world community we would like to welcome you to the FORUM of WORLD CULTURES
  site.
  It may serve as a window to the cultures of our world.

  FORUM of WORLD CULTURES is engaged to support mutual understanding among people.
  We believe, the peace process is one to be created. Through the organization of multilateral exhibitions,
  concerts, historical talks and seminars we engage a one-to-one communication between individuals of
  multiple cultures.  FWC  co-operates with partners to support humanitarian causes.

  STANOVY / STATUTES

  Občanského sdružení
  „Forum of World Cultures“

  IČO: 22907521

  (Česky: Forum světových kultur)

  Čl. I
  Název a sídlo, působnost:
  Název: Forum of World Cultures
  Zkratky: 1.  FWC
               2. Forum World Cultures                
  Sídlem sdružení je: Dědinská 895/21, 161 00 Praha 6 - Ruzyně

  Čl. II
  Charakter sdružení:
  Sdružení je občanské sdružení založené podle zákona č. 83/1990 Sb., v němž se sdružují zastánci a ochránci české kultury v propojení s kulturou jiných národů.
  Ve formě uměleckých a historických výstav, sympozií z oblasti historicko-politické, umělecké a z jiných národně-kulturních oblastí slouží sdružení  jednak k
  prezentování české kultury v zahraničí a rovněž propojení české a zahraniční kultury. Věříme, že Česká republika může širokou měrou přispět ke stanovení a
  uvědomění hodnot, jež jsou nám Evropanům společné, a sama být obohacována světovými hodnotami.
  Sdružení nemá politické ani náboženské záměření.

  Čl. III
  Základní cíle sdružení:
  - Dlouhodobým cílem sdružení je přispět k informování a propojení různých národnostních   základů a fenoménů v mezinárodnímu dialogu, který by usiloval o
  lepší porozumění a komunikaci v různých disciplinách. Dále si stanoví sdružení za cíl vyzdvihnout a propagovat do zahrančí silné české osobnosti, které mohou
  mít pozitivní vliv v evropském či celosvětovém kontextu.
  - Vyhledávat, aktivizovat a podporovat v České republice a v zahraničí síly pomáhající k naplňování tohoto cíle.

  Čl. IV
  Formy činnosti sdružení:
  a) hlavní činnosti:
  -        obecně prospěšné aktivity vedoucí k upevnění harmonických vztahů mezi národy
  -        vyhledávat, aktivizovat a podporovat v České republice a v zahraničí síly k naplňování našeho cíle
  -        účast při jednáních a řízeních s volenými i správními orgány státní správy
  -        osvětová činnost
  b) vedlejší činnosti:
  -        poskytování  servisních služeb a poradenské činnosti
  -        vzdělávací akce (přednášky, semináře, krátkodobé kurzy)
  -        další formy a konkretizaci stanoví členská schůze  Čl. V
  Členství ve sdružení:
  -        Členem sdružení může být fyzická i právnická osoba starší 18ti let
  -        Přihlášku ke členství přijímá výbor sdružení
  -        Pro přijetí člena je potřeba souhlas 2/3 členů výboru sdružení
  -        O výsledku hlasování je uchazeč vhodným způsoben vyrozuměn
  -        Zakládajícím členem sdružení je fyzická osoba, která se účastní činnosti přípravného výboru a proti jejímuž členství nebyly vzneseny odůvodněné námitky
  ze strany ostatních osob účastnících se činnosti přípravného výboru
  -        Vedle aktivních členů se mohou stát fyzické i právnické osoby čestnými členy sdružení. Čestným členem sdružení může být zvolen každý, kdo projeví
  zájem o spolupráci, kdo koná v souladu se stanovami a koho odsouhlasí 2/3 členů výboru sdružení. Čestný člen nemá žádné povinnosti ani práva vyjma těch,
  které mu stanovy výslovně přiznávají.

  Členství zaniká:
  -        Doručením písemného oznámení člena o vystoupení výboru sdružení
  -        Vyloučením ze sdružení: O vyloučení rozhoduje výbor sdružení v případě, kdy se člen dopustí jednání, které je v příkrém rozporu s cíli sdružení nebo
  poškozuje dobré jméno sdružení, v případě, že člen nedodržuje povinnosti dané stanovami sdružení
  -        Nezaplacením členského příspěvku se členství pozastavuje do doby jeho zaplacení
  -        Úmrtím člena sdružení
  -        Zánikem právnické osoby
  -        Zánikem sdružení

  Člen má právo:
  -        Účastnit se činnosti sdružení a jeho orgánů a být o této činnosti informován
  -        Účastnit se členské schůze, volit orgány sdružení a být do nich volen
  -        Předkládat návrhy, podněty a připomínky k činnosti sdružení
  -        Podílet se na stanovování cílů a forem činnosti sdružení
  -        Každý člen sdružení má při hlasování 1 hlas, právnické osoby vždy jen 1 hlas a jednají svým statutárním zástupcem,pokud nebude určeno jinak

  Člen má povinnost:
  -        Dodržovat tyto stanovy a jednat v souladu s cíly sdružení
  -        Platit členské příspěvky
  -        Výši členských příspěvků stanoví výbor sdružení


  Čl. VI
  Orgány sdružení
  -         Členská schůze
  -         Výbor a předseda sdružení
  -         Revizor sdružení  Čl. VII
  Členská schůze
  -        Členská schůze je nejvyšším orgánem sdružení, schází se nejméně jednou za dva roky
  -        Členskou schůzi svolává předseda sdružení. Členská schůze je usnášeníschopná, je-li přítomna alespoň polovina členů sdružení, nesejde-li se
  usnášeníschopná členská schůze, svolá výbor sdružení nejpozději do jednoho měsíce (ale ne dříve než 5 dnů) náhradní členskou schůzi, tato je
  usnášeníschopná bez ohledu na počet přítomných členů. Členská schůze přijímá rozhodnutí hlasováním. Pro přijetí rozhodnutí je potřeba souhlas nadpoloviční
  většiny přítomných členů, pokud tyto stanovy neurčí jinak.
  -        Členská schůze se sejde také, požádá-li o to písemně 1/3 členů sdružení, nebo také výbor sdružení  a to ve lhůtě do jednoho měsíce, není-li v žádosti
  uvedena lhůta pozdější
  -        Členská schůze: schvaluje rozpočet, zprávu o činnosti o hospodaření za minulé období a revizní zprávu, volí výbor sdružení a revizora,
  -        Členská schůze: schvaluje stanovy sdružení a jejich změny
  -        Rozhoduje o zániku sdružení ,přičemž přijetí tohoto rozhodnutí musí být jednomyslné
  -        Hlasuje o přítomnosti veřejnosti na svém jednání

  Čl. VIII
  Výbor a předseda sdružení, jednání jménem sdružení
  -        Výbor sdružení je tříčlenný až pětičlenný. Ze svého středu volí předsedu sdružení a pokladníka. Činnost výboru sdružení řídí předseda sdružení, jeho hlas
  rozhoduje v případě rovnosti hlasů.
  -        Výbor sdružení řídí sdružení v období mezi členskými schůzemi. Výbor sdružení: připravuje zprávu o činnosti za minulé období, návrh rozpočtu na další
  období, případné změny stanov, návrh cílů další činnosti. Na nejbližší schůzi projedná věc, požádá-li o to člen sdružení.
  -        Předseda sdružení je statutárním orgánem sdružení. Jménem sdružení dále jednají předsedou pověření členové sdružení. Tyto osoby jednají jménem
  sdružení samostatně. V hospodářských věcech jedná jménem sdružení samostatně také pokladník sdružení. Osoby oprávněné jednat jménem sdružení mohou
  udělit plnou moc k zastupování další osobě.
  -        Členové výboru jsou voleni členskou schůzí na dobu neurčitou,pokud nejsou členskou schůzí odvoláni, nebo se sami nevzdají funkce. Vzdát se funkce
  může člen výboru písemným prohlášením doporučeným členské schůzi s tím, že pokud členská schůze nedohodne jinak, zaniká jeho mandát 30 dnů od
  doručení oznámení.
  -        Funkci člena výboru může na přechodnou dobu zastávat jiný člen sdružení pověřený členskou schůzí, a to v době, kdy tato funkce není obsazena.
  -        Ve své funkci jsou členové výboru nezávislí, s výjimkou povinností, které vyplývají ze zákona a s výjimkou omezení daných těmito stanovami.

  Čl. IX
  Revizor sdružení
  -        Kontroluje činnost sdružení, především jeho hospodaření a plnění rozhodnutí členské schůze, jeho funkčním obdobím jsou dva roky
  -        Připravuje revizní zprávy a posudek návrhu výroční zprávy. Tyto předkládá členské schůzi.


  Zásady hospodaření
  -        Sdružení je neziskovou organizací. Případné příjmy budou tvořit členské příspěvky, dary, dotace a granty a budou používány na činnost sdružení. Dalšími
  příjmy mohou být příjmy z vedlejší činnosti, která je v souladu s cíli sdružení (publikování, poradenské služby). Sdružení může uzavřít smlouvu o spolupráci s
  právnickou osobou pro finanční zajištění svých aktivit.
  -        Výdaje sdružení jsou zaměřeny na uskutečňování cílů sdružení v souladu s formami činností podle těchto stanov a rozpočtem sdružení.

  Čl. X.
  Okolnosti zániku sdružení
  V případě zániku bude případný zbylý majetek po likvidaci předán na základě rozhodnutí členské schůze, nebo výboru sdružení neziskové právnické osobě, jejíž
  cíle jsou blízké cílům sdružení. Jestliže nebude tato osoba nalezena do 3 měsíců od ukončení likvidace, rozdělí se zbývající majetek rovným dílem mezi členy
  sdružení.

  Čl. XI
  Občanské sdružení se zakládá na dobu neurčitou

  Písemnosti občanského sdružení je oprávněn jménem přípravného výboru přijímat a ve věcech registrace jednat tento člen přípravného výboru:
  Gabriela Juroszová, r.č. 666105/1969, Plzenská 209, 150 00 Praha 5


  Členové přípravného výboru:

  Mgr. Gabriela Juroszová, r.č. 666105/1969, Dědinská 160 00 Praha 6 - předsedkyně
  Rene Maixner, r.č. 730615/0170, Václavské náměsti 13, 110 00 Praha 1
  Martin Holata, r.č. 641109/0620, Dědinská 160 00 Praha 6
  Dr. Olga Wewerka, Walhallastrasse 31, D-13156 Berlin

• FWC is not created to generate profit (although it may have paid employees and engage in revenue-generating activities,
we do not distribute profits to members);

• FWC is voluntary;

• FWC is a formal or institutional existence (e.g. statutes or other governing document setting out their mission, objectives and scope).
We are accountable to their members and donors;

• FWC is independent of government, public authorities, political parties or commercial organisations;

• FWC is not self-serving in aims and related values. Our aim is to serve the public as a whole or specific groups of people.